หน้าหลัก   ห้องพัก   ห้องจัดเลี้ยง   ลานจัดเลี้ยง   ห้องอาหาร   แกลเลอรี่   ติดต่อเรา

ลำปางรีสอร์ทกรุ๊ป

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช


  กลับ   |   ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช


เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องการปกครอง การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษา การศาสนา โดยเฉพาะการต่างประเทศ

เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้

สจ.ณรงค์ พินธิสืบ